ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Carré Consulting
Geldig vanaf 01 januari 2019

Carré Consulting statutair gevestigd te Tiel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder het nummer; 09187309. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op Carré
AMC, Vindn, Carriereverhalen.nl, 1ngenieur, Carré elektrotechniek, Installatiebaan.nl en Carré werktuigbouw

Hoofdstuk 1: Algemeen
Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

*Opdrachtgever: de wederpartij van Carré Consulting, handelend in de uitoefening als opdrachtnemer van beroep of bedrijf;

*Overeenkomst: in geval van Werving & Selectie: de overeenkomst tussen
Carré Consulting en opdrachtgever, waarin is overeengekomen dat Carré Consulting de Werving&Selectie zal verzorgen voor opdrachtgever;

in geval van Detachering: de overeenkomst tussen Carré Consulting en opdrachtgever op grond waarvan een enkele medewerker van Carré Consulting door Carré Consulting aan opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten;

*Kandidaat: de potentiële werknemer waarvoor Carré Consulting tracht een
geschikte werkgever te vinden;
*Werving&Selectie: het werven en selecteren van kandidaten voor de opdrachtgever
met als doel het tot stand brengen van een arbeidsovereenkomst
tussen opdrachtgever en de kandidaat;
*Detachering: de opdracht waarbij opdrachtgever een medewerker van
Carré Consulting voor een bepaalde tijd inleent tegen vooraf overeengekomen voorwaarden;
*Medewerker: ieder natuurlijk persoon die door Carré Consulting ter werk gesteld
wordt bij een opdrachtgever van Carré Consulting;

Artikel 2: Algemeen

1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Carré Consulting en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Carré Consulting, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van Carré Consulting en opdrachtgever slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van Carré Consulting.

4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Carré Consulting en opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

5. Indien de opdrachtgever de aanbieding aanvaardt, wordt automatisch ingestemd met de algemene voorwaarden van Carré Consulting. Vanaf het moment dat een kandidaat wordt uitgenodigd voor een gesprek bij de opdrachtgever, wordt ingestemd met de voorwaarden.

6. Aanvullende dan wel afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden worden in goed overleg tussen opdrachtgever en Carré Consulting vastgesteld en schriftelijk onderkent.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

1. De door Carré Consulting gemaakte aanbiedingen/offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Carré Consulting is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

2. Door Carré Consulting genoemde termijnen in offertes van de Carré Consulting zijn indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Carré Consulting daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Carré Consulting anders aangeeft.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Carré Consulting niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die Carré Consulting van opdrachtgever ontvangt. Mocht blijken dat deze informatie onjuist of onvolledig is, dan behouden we ons het recht toe om de offerte aan te passen.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4: Vergoedingen, prijs en kosten
1. Indien Carré Consulting met opdrachtgever een vaste prijs is overeengekomen, is de Carré Consulting niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs conform situaties zoals in sub. 2 van dit artikel.

2. Carré Consulting mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, sociale zekerheidswetgeving enzovoorts. Uiteraard informeren wij u hier vooraf over.

3. De door Carré Consulting gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW. en eventuele kosten zoals reis-, telefoon-, en kantoorvergoedingen. Emolumenten zoals bonussen of lease-auto’s worden nooit verrekend. Vakantiegeld wordt wel meegenomen in de berekening van de Werving & Selectie fee.

Artikel 5: Aangaan en wijziging van de overeenkomst
1. Carré Consulting zal iedere opdracht schriftelijk bevestigen met vermelding van de aard van de opdracht (Werving & Selectie, Detachering, online search activiteiten, activiteiten omtrent arbeidsmarktcommunicatie, training-activiteiten). Bij gebreke van een dergelijke bevestiging wordt de aard van de dienstverlening afgeleid uit de correspondentie tussen partijen. Dat kan schriftelijk of telefonisch inhouden. Ook is sprake van een overeenkomst indien Carré Consulting, op verzoek van opdrachtgever, start met de uitvoering van werkzaamheden voor opdrachtgever.

2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Carré Consulting zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

4. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Carré Consulting opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Carré Consulting daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.

6. In afwijking van het ten deze bepaalde zal Carré Consulting geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 6: Betaling en gevolgen van wanbetaling
1. Betaling van door Carré Consulting ingediende facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum via bankoverschrijving.

2. Uitsluitend betaling aan Carré Consulting is bevrijdend. Betalingen aan of het verstrekken van voorschotten aan medewerkers of derden zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.

3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 4% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van Carré Consulting op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5. Indien Carré Consulting ten gevolge van niet nakoming van de in lid 1 genoemde bepaling binnen- en buitengerechtelijke kosten moet maken, dan worden deze te allen tijde bij opdrachtgever in rekening gebracht. Standaard wordt een percentage van 20% van het (openstaande) factuurbedrag aan incassokosten doorberekend met een minimum van 1000 euro.

6. Carré Consulting heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
Carré Consulting kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
Carré Consulting kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

7. Carré Consulting stuurt de facturen standaard via e-mail toe.

8. Een klacht over de uitgebrachte factuur, schort in geen geval de betalingsverplichting niet op.

9. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn de opdrachtgevers
hoofdelijk aansprakelijk voor de factuur.

Artikel 7: Incassokosten en boete
1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

2. Indien Carré Consulting hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

5. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 10% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 75,00.

Artikel 8: Opschorting en ontbinding
1. Carré Consulting is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– na het sluiten van de overeenkomst Carré Consulting ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
2. Voorts is Carré Consulting bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Carré Consulting op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Carré Consulting de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. In geval van faillissement, surseance van betaling of staken onderneming van opdrachtgever, heeft Carré Consulting het recht

4. Carré Consulting behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9: Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien Carré Consulting aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Carré Consulting het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op koper te verhalen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
1. Indien door Carré Consulting geleverde zaken en / of diensten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Carré Consulting jegens opdrachtgever beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is geregeld.

2. Indien Carré Consulting aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Carré Consulting in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Carré Consulting aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Carré Consulting toegerekend kan worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4. Carré Consulting is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn onderschikten.

6. Carré Consulting is niet aansprakelijk bent voor schade ontstaan door verlies, vernietiging en/of beschadiging van toevertrouwde afbeeldingen, gegevens, documenten etc.

7. Carré Consulting niet aansprakelijk bent indien er fouten zijn gemaakt doordat u bent uitgegaan van de informatie, gegevens, bescheiden etc. die u van uw klanten heeft ontvangen.

8. Elke aansprakelijkheid vervalt na 1 jaar.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Carré Consulting of zijn ondergeschikten.

Artikel 11: Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Carré Consulting geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Carré Consulting niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Carré Consulting worden daaronder begrepen.

3. Carré Consulting heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Carré Consulting zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zoveel Carré Consulting ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Carré Consulting gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 12: Vrijwaringen
1. Opdrachtgever vrijwaart Carré Consulting voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien opdrachtgever aan Carré Consulting informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 13: Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Carré Consulting zich de rechten en bevoegdheden voor die Carré Consulting toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Het is opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Carré Consulting tot stand gebrachte verhalen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Carré Consulting, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

4. Alle door Carré Consulting eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Carré Consulting worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

5. Carré Consulting behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14: Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Carré Consulting gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Carré Consulting zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Carré Consulting niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

3. Informatie die al publiek bekend is, wordt niet als vertrouwelijke informatie gezien.

Artikel 15: Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van Carré Consulting is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Carré Consulting het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16: Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Carré Consulting en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, ook in het geval opdrachtgever in het buitenland is gevestigd. De toepassing van Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Artikel 17: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zullen worden gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Nijmegen. Carré Consulting behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

3. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
Hoofdstuk 2:Werving & Selectie

Artikel 18: Uitvoering van de overeenkomst van Werving & Selectie.
1. Nadat opdrachtgever en Carré Consulting een Werving & Selectie opdracht zijn overeengekomen, zal Carré Consulting zich naar beste kunnen inspannen om een juiste kandidaat te werven en te selecteren. Carré Consulting heeft derhalve een inspanningsverplichting richting opdrachtgever en geen resultaatsverplichting.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Carré Consulting het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Carré Consulting aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Carré Consulting worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Carré Consulting zijn verstrekt, heeft Carré Consulting het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

4. De informatie die Carré Consulting ontvangt van zowel opdrachtgever als kandidaat wordt door Carré Consulting als juist aangenomen. Carré Consulting is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Carré Consulting is uitgegaan van door opdrachtgever of kandidaat verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Carré Consulting kenbaar behoorde te zijn.

5. Eventuele referenties worden alleen na goedkeuring van de kandidaat ingewonnen door Carré Consulting.

6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Carré Consulting de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7. Opdrachtgever vrijwaart Carré Consulting voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

8. Opdrachtgever bepaalt de uiteindelijke keuze van de kandidaat in geval van Werving&Selectie. Carré Consulting probeert altijd de juiste match te maken. Carré Consulting is echter niet aansprakelijk voor het geval dat de kandidaat niet aan de verwachtingen van opdrachtgever voldoet. Wel kent Carré Consulting te dezer zake een garantieregeling, welke in artikel 20 wordt genoemd.

Artikel 19: privacy van kandidaten en verbod tot indienstneming van kandidaten
Het is opdrachtgever, dan wel aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen, niet toegestaan om
buiten Carré Consulting om met een kandidaat die door Carré Consulting met opdrachtgever in contact is gebracht, rechtstreeks voor zichzelf, dan wel middels derden, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan.

Het is opdrachtgever niet toegestaan om op enigerlei wijze gegevens van de door Carré Consulting voorgestelde kandidaat /kandidaten aan derden kenbaar te maken.

Bij overtreding van lid 1 of 2 van dit artikel is opdrachtgever per dag dat de overtreding
voortduurt een direct opeisbare en niet voor vermindering vatbare boete aan Carré Consulting verschuldigd van zes bruto maandsalarissen van de betreffende kandidaat, onverlet het recht van Carré Consulting om de daadwerkelijk geleden schade op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 20: Garantie
1. Indien een kandidaat die door Carré Consulting voor opdrachtgever is geworven en geselecteerd, binnen 1 maand na indiensttreding niet meer bij opdrachtgever (of een aan opdrachtgever gelieerde onderneming) werkzaam is, wordt door Carré Consulting 50% van de Werving & Selectie-fee, welke is overeengekomen in de tussen partijen overeengekomen opdracht, gerestitueerd. Na 2 maanden restitueren wij 25% en na 3 maanden 10%.

2. Voor de in de leden 1 en 2 van dit artikel genoemde garantiebepalingen geldt wel dat opdrachtgever binnen twee weken na vertrek van de kandidaat melding moet maken aan Carré Consulting van het vertrek van de kandidaat, bij gebreke waarvan de garantiebepaling komt te vervallen.

3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het vertrek van de kandidaat is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig handelen door opdrachtgever of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Carré Consulting, opdrachtgever of derden, zonder toestemming van Carré Consulting wijzigingen hebben aangebracht in de opdracht of de functie van de kandidaat dan wel trachten aan te brengen, althans de reden van vertrek voor rekening en in de risicosfeer van opdrachtgever dient te komen c.q. liggen.

Hoofdstuk 3: Detachering

Artikel 21: arbeidsverhoudingen
1.Opdrachtgever is de formele werkgever van de medewerkers in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet en als zodanig gehouden de werkzaamheden van de medewerkers te doen plaatsvinden met inachtneming van de bij of krachtens wet gestelde eisen. Wij vragen u nadrukkelijk medewerker op veiligheid- en regelgeving binnen uw organisatie te wijzen. De opdrachtgever is de werkgever in de zin van de wet.

2.Daarnaast is opdrachtgever jegens Carré Consulting verplicht zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te geven dat de medewerkers tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goederen zover beschermd zijn als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.

3.Indien opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de hiervoor genoemde leden 1 en 2 van dit artikel niet of onvoldoende nakomt / na is gekomen en de betreffende medewerker, Carré Consulting (of diens rechtsopvolger) of nabestaanden van de medewerker dientengevolge schade lijden in de zin van titel 10 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek of anderszins, is de opdrachtgever jegens Carré Consulting gehouden tot vergoeding van de schade aan de medewerker, of diens nabestaanden of Carré Consulting, tenzij door opdrachtgever bewijs wordt geleverd dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de medewerker.
Opdrachtgever zal Carré Consulting te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken van medewerkers uit hoofde van titel 10 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. En opdrachtgever verleent Carré Consulting de bevoegdheid haar aanspraken ter zake jegens de opdrachtgever te cederen aan de directe belanghebbende(n).

Toelichting: Opdrachtgever kan rechtens worden aangesproken voor schade van een medewerker tijdens de werkzaamheden, verricht bij opdrachtgever aan lijf, eerbaarheid en goed, opgelopen tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever. Aangezien de opdrachtgever als enige invloed heeft op deze arbeidsomstandigheden behoudt Carré Consulting zich het recht voor om eventuele aanspraken te dezer zake aan het adres van Carré Consulting te verhalen op opdrachtgever en de opdrachtgever daartoe, zo nodig, in vrijwaring op te roepen.

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor werk en veiligheid op werkplek
Bij geschillen tussen kandidaat en opdrachtgever is Carré Consulting expliciet geen partij.
Opdrachtgever is in geval van detachering (of payrolling) vanuit Carré niet verantwoordelijk voor afdracht sociale premies, pensioen.

Artikel 22: Voortgangsrapportages en facturering
1.De facturen van Carré Consulting worden uitgeschreven aan de hand van de door opdrachtgever voor akkoord getekende voortgangsrapportages, ook wel werkbriefjes genoemd, welke als bindend dienen te worden beschouwd. De opdrachtgever is gehouden er op toe te zien dat de voortgangsrapportages het juiste aantal gewerkte (over-)uren vermelden. Geaccordeerde werkuren worden wekelijks ingediend.

2.Bij verschil tussen de door de medewerker bij Carré Consulting ingediende voortgangsrapportage en het door opdrachtgever behouden afschrift geldt de bij Carré Consulting ingeleverde voortgangsrapportage voor de afrekening, welke in de factuur zal worden opgenomen, als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever dat het door hem behouden afschrift juist is. Bij een geschil treedt Carré enkel op als bemiddelende partij.

3.Indien opdrachtgever weigert de voortgangsrapportage van de medewerker voor akkoord te tekenen en / of niet binnen 14 dagen na de betreffende werkzaamheden zelf een – naar zijn mening correct ingevuld – voortgangsrapportage aan Carré Consulting verstrekt, heeft Carré Consulting het recht het aantal door de medewerker gewerkte uren bindend vast te stellen overeenkomstig de opgaaf van de medewerker dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgaaf, vast te stellen op de overeengekomen arbeidsduur van de medewerker.

4.Facturen worden mede of tevens uitgeschreven betreffende betalingsverplichtingen van de opdrachtgever, die voortvloeien uit het bij de opdracht bepaalde, maar niet gerelateerd aan een voortgangsrapportage.

Artikel 23: Tewerkstelling buitenland
Het is de opdrachtgever verboden een aan hem ter beschikking gestelde medewerker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Carré Consulting buiten de Nederlandse grenzen te werk te stellen of anderszins te verplichten of te verzoeken in verband met de te verrichten werkzaamheden naar een plaats buiten Nederland te gaan. De opdrachtgever dient de medewerker onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren zodra Carré Consulting haar, aanvankelijk verleende toestemming, aan de opdrachtgever intrekt.

Artikel 24: Intellectuele eigendom
Onverminderd het bepaalde van artikel 13 van deze voorwaarden, staat het opdrachtgever vrij om een aparte regeling te treffen met de medewerker aangaande rechten van intellectuele en industriële eigendom.

Artikel 25: Geheimhouding medewerker
Het staat opdrachtgever vrij om een afzonderlijke geheimhoudingsverklaring door de medewerker te laten ondertekenen.

Artikel 26: Tariefwijziging
Iedere verhoging van de loonkosten van een ter beschikking gestelde medewerker als gevolg van gewijzigde wetgeving en / of wijzigingen van sociale lasten verzekeringswetten geeft Carré Consulting het recht om met ingang van het tijdstip van die verhoging het door de opdrachtgever verschuldigde tarief dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 27: Beëindiging door opdrachtgever
Indien opdrachtgever de overeenkomst met Carré Consulting ter zake de terbeschikkingstelling van een medewerker wenst te beëindigen dient opdrachtgever een opzegtermijn van een volle kalendermaand in acht te nemen, zulks met dien verstande dat opzegging niet eerder dan per de eerste van een kalendermaand kan plaatsvinden. Voor opzegging van de arbeidsovereenkomst met de werknemer dient de opdrachtgever de wettelijke opzegtermijn in acht te nemen. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

Van de door opdrachtgever gewenste opzegging dient de opdrachtgever tegelijkertijd de betreffende medewerker schriftelijk op de hoogte te stellen.

3. In afwijking van het hiervoor onder artikel 1 van dit artikel gestelde, is de opdrachtgever, indien de duur van de opdracht afhankelijk is gesteld van een zekere toekomstige gebeurtenis of van het eindigen van een bepaald project, gehouden om, indien de einddatum redelijkerwijs bekend is, Carré Consulting hiervan onmiddellijk doch in ieder geval 5 werkdagen van tevoren schriftelijk mededeling hiervan te doen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling is de opdrachtgever aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende eventuele schade van Carré Consulting en dient in ieder geval alsnog over de termijn van 5 dagen, vanaf de dag dat de schriftelijke mededeling van opdrachtgever door Carré Consulting is ontvangen, het verschuldigde tarief te worden voldaan.

Artikel 28: Aansprakelijkheid
1.De werkzaamheden van de medewerker vinden plaats onder leiding en toezicht van opdrachtgever.

2.Carré Consulting draagt op generlei wijze aansprakelijkheid voor schade en / of verlies die door de door Carré Consulting ter beschikking gestelde medewerker aan opdrachtgever of derden wordt veroorzaakt.
Evenmin is Carré Consulting aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die door Carré Consulting ter beschikking gestelde medewerkers zijn aangegaan en die de opdrachtgever bindt of die op andere wijze door de medewerkers zijn ontstaan tijdens de werkzaamheden bij opdrachtgever en die de opdrachtgever, diens personeel of derden binden.

3.Opdrachtgever is aansprakelijk ter zake alle door opdrachtgever te gebruiken en gebruikte goederen en arbeidskrachten en vrijwaart Carré Consulting ter zake van eventuele vorderingen van derden (de medewerker hieronder mede gerekend) tot vergoeding van geleden schade.

Toelichting: Opdrachtgever is rechtens aansprakelijk voor allen die hij onder zijn leiding en toezicht, in zijn opdracht werkzaamheden doet laten verrichten. Opdrachtgever op grond van de redelijkheid en billijkheid jegens de medewerker aansprakelijk zijn voor schade aan eigen zaken van de medewerker die de medewerker gebruikt ter uitvoering van zijn werkzaamheden voor opdrachtgever.
Opdrachtgever kan deze aansprakelijkheid jegens Carré Consulting niet uitsluiten
of beperken behoudens in geval van overmacht.

Artikel 29: Verbod tot indienstneming personeel
1. Opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede 24 maanden na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Carré Consulting en door Carré Consulting schriftelijk toestemming is verleend, medewerkers van Carré Consulting of van ondernemingen waarop Carré Consulting ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Lid 1 van dit artikel geldt eveneens voor door Carré Consulting aangeboden kandidaten waarvan opdrachtgever opdat moment geen gebruik wenste te maken. Als aanvangsdatum dient te dezer zake te worden aangenomen de datum gelegen 8 maanden na eerste schriftelijke aanbieding door Carré Consulting van de betreffende kandidaat.

In geval van overtreding van de leden 1 en 2 van dit artikel is opdrachtgever aan Carré Consulting een direct opeisbare boete (en niet voor mindering vatbaar) verschuldigd ter grootte van 5 bruto maandsalarissen van de betreffende kandidaat / medewerker, een en ander onverminderd het recht van Carré Consulting om de feitelijke schade op opdrachtgever te verhalen.
Indien opdrachtgever voor afloop van de overeengekomen detacheringsperiode een arbeidsverhouding met de vanuit Carré Consulting gedetacheerde kandidaat wil aangaan, is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van het resterende aantal openstaande detacheringsuren (maal overeengekomen uurtarief) vermeerderd met 10% van het factuurbedrag vanwege het ontnemen van toekomstige inkomsten.

Geachte lezer van deze algemene voorwaarden. Mocht u vragen, aan-/ of opmerkingen hebben naar aanleiding van het lezen van deze voorwaarden dan horen wij dat graag van u en kunt u ons mailen via: [email protected]