Installatiebaan.nl
gevestigd aan Sint Walburgstraat 19
4001 MD Tiel

Erik van’t Wout is binnen www.installatiebaan.nl verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
[email protected]
0633227766

Erik van’t Wout is de Functionaris Gegevensbescherming van Installatiebaan.nl
Hij is te bereiken via bovengenoemde contactgegevens.

Wie zijn we

Ons website-adres is: http://www.installatiebaan.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Installatiebaan.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige CV-gegevens als u deze mailt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
[email protected], dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Installatiebaan.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw sollicitatie
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of vacatures die bij uw profiel passen.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
– Installatiebaan.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de
website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw
voorkeuren.

Installatiebaan.nl

Privacyverklaring Installatiebaan.nl
– Installatiebaan.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Installatiebaan.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat
hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat
daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Installatiebaan.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Installatiebaan.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de
volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: 1 jaar, voor het onderhouden van
klantcontacten. Per jaar wordt u gevraagd dit met een jaar te verlengen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Installatiebaan.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor
de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Installatiebaan.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Installatiebaan.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de
website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen
optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op
maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-
wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Installatiebaan.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent
dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken
in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Installatiebaan.nl

Privacyverklaring Installatiebaan.nl 3
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Installatiebaan.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan

via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Installatiebaan.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
met onze klantenservice of via [email protected]